Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2016

absolutelyfuckingnot
Przez długi, bardzo długi czas, wstając z łóżka, wyrażałem życzenie, by w ciągu dnia świat trafił szlag.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viavigil vigil
absolutelyfuckingnot
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viarudazolza rudazolza
2311 4836 500
Reposted fromtwice twice viamoai moai
absolutelyfuckingnot
2184 be8f 500
Reposted frommeem meem vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
6263 3689 500
Reposted fromhagis hagis vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
6073 9c74 500
Reposted fromGummiBonBon GummiBonBon vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
6240 75f1 500
Reposted fromsarazation sarazation vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
3145 6902
Reposted fromtulele tulele viadzony dzony
absolutelyfuckingnot
6175 43fe 500
Reposted fromsarazation sarazation viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
Reposted fromtfu tfu viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
0861 3071
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadzony dzony

November 28 2016

absolutelyfuckingnot
Reposted frommr-absentia mr-absentia viashakeme shakeme
absolutelyfuckingnot
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
absolutelyfuckingnot
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
4646 5b16 500
Reposted fromerial erial viashakeme shakeme
absolutelyfuckingnot
8048 5b17
Verona, Italy
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
2423 7cf3 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viashakeme shakeme
absolutelyfuckingnot
5573 9aa7 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl