Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2019

absolutelyfuckingnot
2550 c978
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreska freska
absolutelyfuckingnot
4344 9b1d
Mr Robot
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viafreska freska
absolutelyfuckingnot
5080 eaa1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
absolutelyfuckingnot
5966 ba2e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreska freska
absolutelyfuckingnot
1949 f9b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
absolutelyfuckingnot
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viafreska freska
absolutelyfuckingnot
6091 349e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
absolutelyfuckingnot
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
absolutelyfuckingnot
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
2500 2f94 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
6224 dbc1
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
absolutelyfuckingnot
9026 dfc1 500
Reposted fromkerosine kerosine viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
6345 ca2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
3224 1d16 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
3335 e044
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
5560 cd58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl