Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

absolutelyfuckingnot
5980 829b 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viarosses rosses
absolutelyfuckingnot
7935 4cb6
Reposted fromLittleJack LittleJack viaSeventeenRed SeventeenRed
absolutelyfuckingnot
6375 0a71 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakaat kaat
absolutelyfuckingnot
0728 14a9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakaat kaat
absolutelyfuckingnot
Gdybym miał powiedzieć jak się teraz czuję, powiedziałbym: niewystarczająco dobry i w ogóle niewystarczający, mały, nic nie znaczący, zwykły, zbędny, pusty, samotny i słaby. Szczęśliwego Nowego,  kurwa Roku.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viamuzyczka muzyczka
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Andrzej Sapkowski, "Krew elfów"
Reposted fromkatalama katalama viamuzyczka muzyczka
absolutelyfuckingnot
Reposted fromdogs dogs viastrzepy strzepy
absolutelyfuckingnot
Reposted fromu-dit u-dit viayubaba yubaba
absolutelyfuckingnot
7000 bf5b
Reposted frompunisher punisher via3mi1y 3mi1y
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viaapatyczna apatyczna
absolutelyfuckingnot
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viakaat kaat
absolutelyfuckingnot
7013 6d29
Reposted fromtojad tojad via3mi1y 3mi1y
absolutelyfuckingnot
3321 1605
Reposted fromLookrecja Lookrecja viakaat kaat
7740 8f9d 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafluokid fluokid
absolutelyfuckingnot
5581 d669 500
Reposted fromwinter-mood winter-mood viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl