Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Zapamiętaj, synu, że ze wszystkich dóbr tego świata czas jest najcenniejszy, bo nie można go w żaden sposób odtworzyć ani pomnożyć. Raz utracony nigdy nie powróci.
— Edyta Świętek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
6216 a19f 500
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
On za Tobą nie tęskni 
— Idiotko.
Reposted fromhunsert hunsert viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
absolutelyfuckingnot
0501 6873 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
9475 9294 500
Reposted frommakle makle viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
9627 b52c
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

November 04 2018

absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Reposted fromFlau Flau viarattyness rattyness
absolutelyfuckingnot
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMySoupx3 MySoupx3
absolutelyfuckingnot
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMySoupx3 MySoupx3
absolutelyfuckingnot
9549 44b1
Reposted fromonlyman onlyman
absolutelyfuckingnot
9552 ff9f
Reposted fromonlyman onlyman
absolutelyfuckingnot
4104 2000
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaYSoSerious YSoSerious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl