Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

absolutelyfuckingnot
3735 2aee 500
Reposted fromcontigo contigo viaou ou
absolutelyfuckingnot
7545 a032 500
Reposted fromverronique verronique viaou ou
absolutelyfuckingnot
4310 6546 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaou ou
4258 50b8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaou ou

July 27 2018

absolutelyfuckingnot
Reposted fromgruetze gruetze vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
CO JEST ZE MNĄ NIE TAK
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaou ou
absolutelyfuckingnot
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viaou ou
absolutelyfuckingnot
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viaou ou
2703 001d 500
Reposted fromdivi divi viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
absolutelyfuckingnot
8492 674e 500
0732 780b
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaso-so so-so
absolutelyfuckingnot
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaso-so so-so
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
4352 f5cd
Reposted fromnyaako nyaako viaou ou
absolutelyfuckingnot

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaou ou
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
absolutelyfuckingnot
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
8065 1831 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacysia cysia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl