Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

absolutelyfuckingnot
2303 4500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
6721 7f5a 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
9649 0f5c
Reposted fromcleanout cleanout viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
4114 d395 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
2860 33d7 500
Reposted fromintotheblack intotheblack vianoisetales noisetales
absolutelyfuckingnot
3221 7dbf
Reposted fromsavatage savatage vianoisetales noisetales
absolutelyfuckingnot
2514 0c8f
Reposted frompollyanna pollyanna vianoisetales noisetales
absolutelyfuckingnot
2473 b462
Reposted fromczajnikq czajnikq vianoisetales noisetales
absolutelyfuckingnot
2474 589a
Reposted fromczajnikq czajnikq vianoisetales noisetales
absolutelyfuckingnot
Każdy incydent narusza granice twojej wytrzymałości. Im częściej postanawiasz zostać, tym trudniej jest ci odejść następnym razem. W końcu zupełnie tracisz z oczu granicę swojej wytrzymałości, bo zaczynasz myśleć: wytrzymałam już pięć lat. Co znaczy pięć lat więcej?
absolutelyfuckingnot
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl via100suns 100suns

November 19 2017

absolutelyfuckingnot
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viadobby dobby
absolutelyfuckingnot
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viadobby dobby
absolutelyfuckingnot
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— S. Barańczak
Reposted fromstopme stopme viadobby dobby
absolutelyfuckingnot
Reposted frombaboooshka baboooshka viadobby dobby
absolutelyfuckingnot
1468 f573

Soup of fools
Reposted fromEmisja Emisja viadobby dobby
absolutelyfuckingnot
Ale w życiu nie ma nic za darmo, bo zawsze za każdy obiad ktoś kiedyś musi zapłacić.
— Wojciech Sumliński
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby
4408 068d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadobby dobby
absolutelyfuckingnot
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl