Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

absolutelyfuckingnot
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viafreska freska
absolutelyfuckingnot

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viafreska freska
3682 0874
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viafreska freska
absolutelyfuckingnot
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
absolutelyfuckingnot
0355 5448 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaTattoo-World Tattoo-World
absolutelyfuckingnot
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viacrispybones crispybones
absolutelyfuckingnot
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna viacrispybones crispybones
absolutelyfuckingnot
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viacrispybones crispybones
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viacrispybones crispybones
absolutelyfuckingnot
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
absolutelyfuckingnot
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTattoo-World Tattoo-World
absolutelyfuckingnot
7744 6c3c
best friends
Reposted fromzungud zungud via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
1130 b0da
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viadisheveled disheveled
absolutelyfuckingnot
6163 fc0a
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
8820 1c16

damiensblowers:

moviesludge:

i had that dream again

EVERYTIME

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viavigil vigil
absolutelyfuckingnot
0391 d77f 500
absolutelyfuckingnot
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

absolutelyfuckingnot
4404 891e
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viacrispybones crispybones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl