Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
6069 9f74 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai
absolutelyfuckingnot
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
absolutelyfuckingnot
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
3268 6d8c
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viacrispybones crispybones
absolutelyfuckingnot
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viacrispybones crispybones
0174 511a 500
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaou ou
absolutelyfuckingnot
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viaou ou
absolutelyfuckingnot

"Czekam,
aż kiedyś powróci
wszystko,
czego nie przeżyłem.
Nie było przecież
nic piękniejszego."

Václav Burian "Czekam"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaou ou
0411 f349 500

70rgasm:

Bob Dylan and Suze Rotolo, 1963

Reposted fromLittleJack LittleJack viaou ou
absolutelyfuckingnot
0469 6b86 500
Reposted fromgingillo gingillo viaou ou

August 13 2017

4866 ddfa
Reposted fromsunlight sunlight
4830 1e2a 500
Reposted fromsunlight sunlight
absolutelyfuckingnot
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium vianoisetales noisetales
absolutelyfuckingnot
Planet Express HQ in Belgium
Reposted fromtatonka tatonka vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl