Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

absolutelyfuckingnot
1912 204f
Reposted fromretaliate retaliate viafreska freska
absolutelyfuckingnot
1208 b81b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreska freska
absolutelyfuckingnot
8293 baff 500
Reposted fromkyte kyte viafreska freska
9670 63e0 500

matissie:

shadows and plants making me feel warm
ig: fleurilie

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viafreska freska
absolutelyfuckingnot


A Vegan Horror Story
2510 4264
Reposted fromfakinszit fakinszit viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
3330 8f78 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamoai moai
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi via100suns 100suns
0591 54c9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
To nic trudnego zakochać się. Każdemu może się to przytrafić. Dopiero trwanie w miłości było prawdziwym wyzwaniem.
— Liane Moriarty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
Dillon Scott
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
3752 e4d6
Reposted fromrosejalea rosejalea viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
4720 bb59
Reposted fromIriss Iriss viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
6309 75d6
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
9626 3071 500
Reposted frompesy pesy viacysia cysia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl