Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

absolutelyfuckingnot
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
1574 926a
Reposted frominculubum inculubum viairmelin irmelin
3878 754a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
7966 40c1
Reposted frombluesunday bluesunday viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
9767 6e6c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
4470 2e01
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viamoai moai
absolutelyfuckingnot
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
absolutelyfuckingnot
1074 bfd8 500
Reposted frommoai moai
absolutelyfuckingnot
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai

January 07 2018

absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Reposted fromantichris antichris viasatyra satyra
8971 1f36
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
7453 f5fd
Reposted fromnyaako nyaako vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl