Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

absolutelyfuckingnot
4500 9b30
Reposted fromczajnikq czajnikq viamoai moai
absolutelyfuckingnot
8007 26b1 500
Reposted fromruuude ruuude viairmelin irmelin
0592 b770 500
Reposted fromtrotyllove trotyllove viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
0696 39f0
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
3664 8a21 500
Reposted fromdivi divi viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
absolutelyfuckingnot
Przez życie trzeba przejść z godnym przymrużeniem oka, dając tym samym świadectwo nieznanemu stwórcy, że poznaliśmy się na kapitalnym żarcie, jaki uczynił, powołując nas na ten świat.
— S.J. Lec
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromumorusana umorusana viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
2411 a76f
Reposted fromTankistD TankistD viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
1077 0a10 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
3244 13e1
Reposted fromolaosa olaosa vianoisetales noisetales
2754 a5e2 500

createjam:

28.1.18

absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
3837 7640
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamoai moai
8708 a40d

petalier:

@weheartit /entry/230806074

February 01 2018

absolutelyfuckingnot
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianayantara nayantara
absolutelyfuckingnot
1055 9a65
Reposted fromexistential existential vianayantara nayantara
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
8404 ccd2 500
absolutelyfuckingnot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl