Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

absolutelyfuckingnot
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
5759 880f
Reposted fromTLC2 TLC2 viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
7994 bf9e
Reposted fromskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
4961 6940
o.
absolutelyfuckingnot

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
2967 8166
Reposted fromlaters laters viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
0113 29a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
3280 0f1c
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
2332 9d61 500
Reposted frompulperybka pulperybka viainsanedreamer insanedreamer
0435 5061 500
Reposted fromMelliope Melliope viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
Reposted frommrrru mrrru viadzony dzony
absolutelyfuckingnot
5151 7192 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadzony dzony
absolutelyfuckingnot
6444 8e1b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viadzony dzony

July 13 2018

absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
9841 e1ff
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viairmelin irmelin
9327 eb6f 500
Reposted fromsunlight sunlight viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl