Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

absolutelyfuckingnot
Reposted fromFlau Flau viacrispybones crispybones
absolutelyfuckingnot
8155 9820 500
absolutelyfuckingnot
3519 4588 500

October 08 2018

absolutelyfuckingnot
7965 3d53 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka vianiemaproblemu niemaproblemu
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadecanelle decanelle
absolutelyfuckingnot
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaAnneBonny AnneBonny
absolutelyfuckingnot
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
5374 897d 500
absolutelyfuckingnot
8998 20ba 500
Herbata z blahajem.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
9663 6a62
Reposted fromerial erial viaimpulsivee impulsivee
2073 18f2
Reposted fromdeviate deviate viamoai moai
absolutelyfuckingnot
Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, powiedzą ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie to magia
— Marc Levy
Reposted fromteaholic teaholic viamoai moai
absolutelyfuckingnot
6552 01f3
Reposted fromslodziak slodziak viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl